Veelgestelde vragen (FAQ)

 • Wat is de Board?

De Amsterdam Economic Board, kortweg Board, is opgericht om de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te verbeteren met als doel het verder versterken van de welvaart en het welzijn in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Board draagt bij aan complexe grootstedelijke vraagstukken door innovatie en samenwerking tussen de drie hierboven genoemde partijen op schaal van de metropool. De focus is op de meest urgente uitdagingen en op terreinen waar we in de MRA de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken en die bovendien economische groeipotentie bieden. Voor elke uitdaging hebben we een stip aan de horizon geformuleerd. Daar willen we als MRA staan in 2025 als Amsterdam haar 750-jarige bestaan viert:

Circulaire Economie: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam koploper op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt.

Mobiliteit: in 2025 is het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam emissievrij.

Digitale Connectiviteit: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie.

Gezondheid: in 2025 hebben bewoners in de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra.

Talent voor de Toekomst: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de succesvolste regio op het gebied van het benutten, behouden en aantrekken van talent.

Lees meer

 • Wat doet de Board?

De Board werkt samen met Boardleden, Network Council en partijen uit de regio aan de Metropool van de toekomst. Connecting innovators is onze slogan, en dat is wat we doen:

 1. Wij brengen kennis en partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de uitdagingen.
 2. We jagen initiatieven aan die passen binnen een of meerdere van de vijf grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen en schalen op waar mogelijk. Rijpe initiatieven dragen wij over aan de markt.
 3. We verzamelen en ontsluiten data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de MRA. 

Lees meer

 • Wat is de Metropoolregio Amsterdam?

De Metropoolregio Amsterdam is een regio die bekend staat om zijn hoge leefkwaliteit met een aantrekkelijk voorzieningenniveau, goed openbaar vervoer en een relatief hoog opgeleide bevolking. Om deze positie verder te versterken, ook met steeds meer inwoners, is er een constante behoefte aan innovatie. We pakken de meest urgente grootstedelijke problemen aan op de terreinen waar we de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken.

Hier vind je een infographic over de Metropoolregio Amsterdam.

Voor alle grootstedelijke uitdagingen bouwen we aan ecosystemen binnen de regio. 

Lees meer

 • Wat is de missie van de Board?

De Amsterdam Economic Board heeft als missie de welvaart en het welzijn in de Metropoolregio Amsterdam duurzaam te versterken. Wij doen dit door samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in te zetten op samenwerking, innovatie en groei.

 • Wat is onze ambitie?

In 2025 moet de Metropoolregio Amsterdam tot de top-3 van meest innovatieve regio’s in Europa behoren. De route daarnaartoe is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. De Board brengt onzekerheden en transities in kaart om hier als regio flexibel op in te kunnen spelen.

Lees meer

 • Waarom is er voor deze uitdagingen gekozen?

De vijf uitdagingen zijn relevant voor alle grootstedelijke regio’s ter wereld. Onze regio heeft de potentie om internationaal onderscheidend te worden door oplossingen te ontwikkelen voor deze vraagstukken waarbij behoud en versterking van leefkwaliteit voorop staat. Rond deze uitdagingen bestaat ruime bereidheid bij partijen in de regio om samen concreet invulling te geven aan de uitvoering.

 •    Hoe is de Board ontstaan?

De Amsterdam Economic Board is in 2010 opgericht door bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de Metropoolregio Amsterdam met als doel om de economie van de regio duurzaam te versterken. De Stichting KennisKring Amsterdam – opgericht in 1994 voor de ontwikkeling van de regionale kennisinfrastructuur – en de Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) waren voorlopers. Vanuit de KennisKring werd in 2004 gestart met het project ‘Amsterdamse Innovatie Motor’ (AIM). In augustus 2006 werd de AIM een stichting en ging als zelfstandige organisatie opereren. De AIM – vanaf 2006 zelfstandig – richtte zich op het versterken van het innovatieklimaat voor overheden, kennisinstellingen en bedrijven. De stichting zette initiatieven in gang waarbij deze partijen en maatschappelijke organisaties samenwerkten.

 • Waarom kan de MRA zich internationaal onderscheiden op deze uitdagingen?

De eigenschappen van de MRA zijn bij uitstek geschikt om in te spelen op een snel veranderende wereld:

– Voldoende kritische massa aan bedrijvigheid (groot/klein) die van belang zijn voor samenwerking op deze grootstedelijke uitdagingen. 

– Een grote concentratie van (kleine) innovatieve bedrijven die nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen (en vermarkten). 

– Een sterke wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van deze grootstedelijke vraagstukken.

– Een samenwerkende overheid die de juiste instrumenten inzet om innovatie mogelijk te maken.

– De aanwezigheid van een sterke fysieke en digitale infrastructuur. 

– Actieve burgers die openstaan voor innovatie.

Lees verder over de MRA 

 • Kunnen de uitdagingen na verloop van tijd veranderen?

De ambitie is om in 2025 als Metropoolregio Amsterdam tot de top-3 van innovatieve regio’s in Europa te behoren. De route daarnaartoe is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. De Board brengt onzekerheden en transities in kaart om hier als regio flexibel op in te kunnen spelen. De uitdagingen kunnen dus na verloop van tijd veranderen als dit kansen biedt of noodzakelijk is voor de regio.

Lees meer over de maatschappelijke uitdagingen waar de Board aan bijdraagt.

 • Hoe is de Board georganiseerd

Lees hier meer over wat doet Board doet en lees hier meer over wie we zijn.  

 • Hoe is de uitvoering georganiseerd?

In nauwe samenwerking met Boardleden, de Network Council en alle andere partijen die een rol willen en kunnen spelen worden concrete initiatieven opgetuigd en acties uitgevoerd,

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De Boardorganisatie verbindt de partijen uit de regio met elkaar rondom verschillende uitdagingen. Binnen die uitdagingen kunnen verschillende projecten of initiatieven ontstaan. Deze worden door de relevante partijen en de te vormen consortia opgepakt en uitgevoerd. De innovaties die ontstaan uit nieuwe samenwerkingen en projecten zijn de verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen zelf.

 • Wie betaalt de Board?

De Board wordt gefinancierd door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit de Metropoolregio Amsterdam.

Lees meer 

 • Waar zit de Board?

De Board is gevestigd aan de Jodenbreestraat 25, te Amsterdam. Hier vind je locatie en contactgegevens.

 • Is de Board alleen voor Amsterdam?

Nee, de Board richt zich op de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit gebied strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. Hier vind je een kaartje van de MRA.

Lees hier meer informatie over de regio

 • Kan ik financiering krijgen van de Amsterdam Economic Board?

De Board verstrekt zelf geen financiering voor projecten.

 • Hoe kom ik in contact met iemand van de Board?

Klik hier voor alle informatie. 

 • Kan ik zitting nemen in de Board?

Boardleden worden gevraagd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de verhouding tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Je bent meer dan welkom om op andere manieren actief te worden in de Board-community, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de Network Council.

 • Worden leden van de Board betaald?

Nee, de leden zetten zich vrijwillig in voor een sterke regionale economie.

 • Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws en bijeenkomsten van de Board?

Schrijf je in voor de Board Update. Dan ontvang je ook uitnodigingen voor onze events.

 • Hoe verhoudt de Board zich tot de gemeenten in de MRA?

De Board is een autonome stichting. De gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam zijn vertegenwoordigd in de Board. Daarnaast wordt de Board voor een deel gefinancierd door gemeenten in de regio.

 • Hoe verhoudt de Board zich tot andere regio’s?

De Board werkt nauw samen met andere kennis- en innovatie regio’s, zoals Brainport Regio Eindhoven en met andere Economic Development Boards, zoals die in Utrecht en Rotterdam. We zetten ons samen in voor Nederland. Met de Economic Board Utrecht heeft de Board de Board Academy opgericht.

 • Hoe verhoudt de Board zich tot Brussel/EU?

Vanuit de Board zoeken we actief naar kansen in Europa om initiatieven binnen de uitdagingen te versterken, bijvoorbeeld via deelname aan Horizon 2020.

Meer over Europa en de Board

 • Wat is er met de oude clusternetwerken gebeurd?

Sinds de strategische heroriëntatie van de Amsterdam Economic Board in het najaar van 2015, werkt de Board aan de Metropool van de toekomst door bij te dragen aan vijf grootstedelijke uitdagingen. De Board is vanaf dat moment niet meer verantwoordelijk voor het management van de clusternetwerken die in de afgelopen jaren in de MRA zijn opgebouwd.

De verschuiving naar de inzet op grootstedelijke uitdagingen betekent zeker niet dat de opgebouwde clusternetwerken niet langer relevant zijn voor het werk van de Board. Integendeel, het behalen van successen op deze uitdagingen vraagt om het op deze uitdagingen mobiliseren van partijen binnen en buiten de MRA en om het leggen van cross-sectorale verbindingen tussen de bestaande en opgebouwde clusternetwerken. Ook in de nieuwe situatie blijft een intensieve relatie tussen Board en Boardorganisatie enerzijds en de bestaande clusternetwerken anderzijds daarom van groot belang voor de innovatiekracht van de MRA.

Meer informatie over de clusternetwerken zie.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?