Faq

Veelgestelde vragen

• Wat is de Board?

De Amsterdam Economic Board (kortweg: Board) stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Ons doel is een duurzame economische groei in de metropoolregio Amsterdam.
Lees meer…

• Wat doet de Board?

De stichting heeft drie kernrollen:

 • Strategische agendering van economische thema’s in de metropoolregio, incl. monitoring (dashboard) en het maken van de verbinding tussen de uitdagingen en het beleid van de rijksoverheid en Europa.
 • Cross-sectoraal verbinden van triple helix partijen uit de regio rondom de verschillende uitdagingen.
 • Communicatie & events.

• Wat is onze missie?

De Amsterdam Economic Board heeft als missie de welvaart en het welzijn in de metropoolregio Amsterdam duurzaam te versterken. Wij doen dit door samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen (triple helix) in te zetten op samenwerking, innovatie en groei.

• Wat is onze ambitie?

Onze ambitie is dat de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in 2025 tot de top-3 van Europese innovatieve regio’s behoort.

• Welke strategie zetten we in om dat te bereiken?

We zetten in op het ontwikkelen van innovaties voor grootstedelijke uitdagingen. Deze innovaties dragen bij aan de kwaliteit van leven in de MRA en zijn vervolgens ook internationaal op te schalen. De Board heeft 5 onderling samenhangende uitdagingen voor de MRA vastgesteld:

 • Circulaire Economie
 • Digitale Connectiviteit
 • Gezondheid
 • Mobiliteit
 • Talent voor de Toekomst

• Waarom deze uitdagingen?

De vijf uitdagingen zijn relevant voor alle grootstedelijke regio’s ter wereld. Onze regio heeft de potentie om internationaal onderscheidend te worden door oplossingen te ontwikkelen voor deze vraagstukken waarbij behoud en versterking van Quality of Life leidend is. Rond deze uitdagingen bestaat ruime bereidheid bij partijen in de metropoolregio om samen concreet invulling te geven aan de uitvoering.

• Waarom kunnen wij internationaal onderscheidend worden op deze uitdagingen?

De MRA heeft bij uitstek de eigenschappen om in te spelen op een snel veranderende wereld:

 • Voldoende kritische massa aan bedrijvigheid (groot/klein) binnen de sectoren die van belang zijn voor samenwerking op deze grootstedelijke uitdagingen.
 • Een grote concentratie van (kleine) innovatieve bedrijven die nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen (en vermarkten).
 • Een sterke wetenschappelijke kennisbasis op het gebied van deze grootstedelijke vraagstukken.
 • Een samenwerkende overheid die de juiste instrumenten inzet om innovatie mogelijk te maken.
 • De aanwezigheid van een sterke fysieke en digitale infrastructuur.
 • Actieve burgers die openstaan voor innovatie.

• Kunnen de uitdagingen na verloop van tijd veranderen?

De wereld verandert voortdurend en wij houden scherp in de gaten wat relevant is voor de MRA. De uitdagingen kunnen dus na verloop van tijd veranderen als dit kansen biedt of noodzakelijk is voor de regio.

• Wat is er nu anders dan voorheen?

 • Focus op grootstedelijke vraagstukken.
 • We spelen in op de dynamische wereld om ons heen.
 • De Boardorganisatie verbindt op inhoud.
 • De Boardleden organiseren de inzet voor het realiseren van onze ambities.

• Wat betekent dit voor de clusters?

We kunnen deze vervolgstap in de triple helix samenwerking maken dankzij de sterke clusternetwerken. De afgelopen jaren is sterk geïnvesteerd in het bouwen aan clusters. Innovatie heeft met name binnen de clusters plaatsgevonden. Nu deze clusters ‘staan’ en partijen elkaar weten te vinden, is het tijd om over grenzen heen te kijken. Alleen door cross-sectoraal samen te werken is het mogelijk oplossingen te vinden voor grootstedelijke vraagstukken, want deze zijn bij uitstek cluster overstijgend.
Hieruit vloeit voort dat de toegevoegde waarde van de Boardorganisatie is verschoven van het bouwen en ondersteunen van clusters naar verbindingen tussen sectoren, waarbij de uitdagingen de leidraad zijn. De directe ondersteuning van de clusters wordt voortaan – in goed overleg – belegd bij partners binnen de clusters

• Wat betekent dit voor lopende projecten die niet binnen de uitdagingen vallen?

De heroriëntatie van de Board is ingegeven door de wens om het verschil te maken in de MRA t.o.v. andere stedelijke regio’s. Dit dwingt ons om scherpere keuzes te maken in waar we onze gezamenlijke inzet op richten. Lopende projecten worden natuurlijk afgerond conform de gemaakte afspraken.

• Per wanneer gaat dit in?

De Board-strategiedag op 25 september 2015 vormde het formele startpunt.
Nu is het tijd voor de uitwerking van de uitdagingen en het aanpassen van werkwijze en organisatie.

• Hoe is de Board georganiseerd?

Board: De Board bestaat uit vooraanstaande CEO’s, wetenschappers en bestuurders. Zij vormen samen het algemeen bestuur van de stichting Amsterdam Economic Board en formuleren de strategische richting voor de MRA. Daarnaast committeren de Boardleden zich aan een of meerdere uitdagingen die aansluiten bij de eigen organisatie en/of het eigen netwerk: zij organiseren de uitvoering.
Agendacommissie: De agendacommissie (bestaande uit enkele gemandateerde leden van de Board) voert de regie en houdt toezicht op de voortgang.
Amsterdam Network Council: De Amsterdam Network Council is het platform van belangrijke partners van de Board. De leden van de Council worden betrokken bij de uitwerking en uitvoering van activiteiten binnen de uitdagingen. Zij doen dit in nauwe samenwerking met de leden van de Board en met vertegenwoordigers van de brede clusternetwerken.

• Hoe is de uitvoering georganiseerd?

Onder aansturing van leden van de Board worden concrete acties uitgevoerd, in nauwe samenwerking met leden van de Network Council, de clusternetwerken en alle andere partijen die een rol willen spelen bij de uitvoering. Uitgangspunt is het mobiliseren van de energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de MRA.

De Boardorganisatie verbindt de triple helix partijen uit de regio met elkaar rondom de verschillende uitdagingen. Binnen de uitdagingen kunnen verschillende projecten of initiatieven ontstaan. Deze zullen door de relevante partijen en de te vormen consortia worden opgepakt en uitgevoerd.

De innovaties die ontstaan uit nieuwe samenwerkingen en projecten zijn de verantwoordelijkheid van de samenwerkende partijen zelf.

• Wat gebeurt er met de ondersteuning van de verschillende kernteams?

Clustermanagement en –ondersteuning worden belegd bij partners binnen de clusters.
Het is primair aan de clustertrekkers om samen met hun kernteams te kijken op welke wijze vanuit de clusters kan worden bijgedragen aan de uitdagingen en welke vorm van ondersteuning daarbij past. Er wordt een beroep gedaan op het zelf organiserend vermogen van de clusters om ondersteuning te regelen.

• Wie betaalt de Board?

Wij worden gefinancierd door de overheden, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen in de Metropoolregio Amsterdam.

• Waar zit de Board?

De Board is gevestigd aan de Jodenbreestraat 25, te Amsterdam. Hier vind je locatie en contactgegevens.

• Is de Board alleen voor Amsterdam?

Nee, we richten ons op de gehele Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit gebied strekt zich uit van IJmuiden tot Lelystad en van Purmerend tot Haarlemmermeer. Hier vind je een kaartje van de MRA.

• Waarbij kan de Board mij helpen?

– We adviseren bij het opstarten van innovatieve projecten.
– We brengen je in contact met de juiste kennis- of businesspartner. Houd de agenda in de gaten.
– We bieden informatie over ondernemen, financiering en huisvesting.
– We inspireren.

• Kan ik financiering krijgen van de Amsterdam Economic Board?

De Amsterdam Economic Board verstrekt zelf geen financiering voor projecten. Wel is door een aantal partijen in de regio (gemeenteraad Amsterdam, PRES-overleg) een positief advies van de Board als voorwaarde gesteld voor het verlenen van financiering aan projecten.

• Hoe kom ik in contact met iemand van de Board?

Via het algemene contactadres of een van onze medewerkers of Boardmembers.

• Kan ik zitting nemen in de Board?

Leden van de Board worden gevraagd. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de verhouding bedrijfsleven-overheden-kennisinstellingen.
Je bent echter meer dan welkom om op andere manieren actief te worden in de Board-community, bijvoorbeeld als partner.

• Worden leden van de Board betaald?

Nee, de leden zetten zich vrijwillig in voor een sterke regionale economie.

• Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws en bijeenkomsten van de Board?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Amsterdam Economic Board. Je ontvangt dan ook uitnodigingen voor onze events.

• Hoe verhoudt de Board zich tot de gemeenten?

De gemeenten van de Metropoolregio zijn vertegenwoordigd in de Board. Daarnaast wordt de Board voor een deel gefinancierd door de gemeenten.

• Hoe verhoudt de Board zich tot de KvK, amsterdam inbusiness, EZ Amsterdam, Amsterdam Marketing en andere organisaties in de regio?

Wij werken nauw samen met deze partijen vanwege onze gezamenlijke doelstellingen. DeKamer van Koophandel heeft ook zitting in de Board. De innovaties die voortkomen uit de Board, worden door Amsterdam Marketing ge-brand in binnen- en buitenland. De clustermanagers ondersteunen de acquisiteurs van amsterdam inbusiness:
– als expert over het cluster bij handelsreizen
– als ondersteuners bij het verkennen van vestigingskansen
– door het beantwoorden van vragen van (buitenlandse) bedrijven over het cluster
– door het leggen van relaties tussen (nieuw gevestigde) organisaties, clusteractiviteiten, projecten en personen.

• Hoe verhoudt de Board zich tot andere regio’s?

We werken samen met andere kennis- en innovatieregio’s, zoals Brainport Regio Eindhoven en FoodValley, en met andere Economic Development Boards, zoals die in Rotterdam. Wij willen niet met elkaar concurreren, maar ons samen inzetten voor Nederland.

• Hoe verhoudt de Board zich tot Brussel/EU?

Het Board-programma is mede gebaseerd op het Europese kaderprogramma Horizon 2020, dat als speerpunten kennis & innovatie, talent en connectivity heeft.

Meer over Europa en de Board…

• Wat is de Metropoolregio Amsterdam?

Hier vind je een infographic van de Metropoolregio Amsterdam.