Gezondheid

De Metropoolregio Amsterdam als ideale regio om gezond en actief ouder te worden

Wat is de ambitie van de Board op de grootstedelijke uitdaging Gezondheid?

In 2025 hebben bewoners van de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde levensjaren extra. De regio wil internationaal voorloper zijn met innovaties ten behoeve van gezond leven en actief ouder worden, waarbij inwoners zelf de regie voeren over hun eigen gezondheid. Door het ontwikkelen van innovaties voor duurzame persoonlijke zorg en welzijn met opschaalbare businessmodellen, maakt de regio de omslag van ‘zorgconsument’ naar ‘gezondheidsproducent’.

Hoe wil de Board deze ambitie bereiken?

In essentie kun je drie dingen doen om zo gezond mogelijk te blijven: goed eten, bewegen en in een prettige omgeving zijn: door positieve interacties met je omgeving voel je je gezonder. Er zijn veel nieuwe technologieën, zoals fitnesstrackers en domotica, die hierbij kunnen helpen. Maar deze technologieën worden om verschillende redenen nog niet (bruikbaar) toegepast en zijn daarmee niet bereikbaar voor de consument.

Onderzoekers, bedrijfsleven, overheden, zorgverleners en civil society doen al veel om de toepassingen naar de markt en de bewoner te brengen. De Board ondersteunt verschillende projecten en werkt aan meer synergie en de juiste randvoorwaarden om deze ontwikkeling te versnellen.

Wat levert dit op voor bedrijven, organisaties en burgers in de Metropoolregio Amsterdam (intended impact)?

De ‘quality of life’ zal toenemen. Mensen kunnen met personal health-technologie langer thuis wonen. Er ontstaan ook nieuwe initiatieven en samenwerkingen die zijn gericht op een duurzaam gezondheidssysteem. Verder ontstaan er economische voordelen voor bedrijven en burgers, zoals minder zorgkosten. Dat komt onder andere door nieuwe businessmodellen en een betere toepassing van kennis. Inzetten op preventie als economische stadsregio, met bedrijven en kennisinstellingen samen, is een compleet nieuwe ontwikkeling die internationaal aandacht zal trekken.

Waarom is deze uitdaging zo relevant voor de Metropoolregio Amsterdam?

Mensen worden ouder, maar ook ongezonder op jongere leeftijd. Doel van de uitdaging is om de inwoners van de Metropoolregio Amsterdam zo lang en zo gezond mogelijk van hun leven te laten genieten. Met preventie als belangrijkste speerpunt – voorkomen dat mensen ziek worden of, als ze al ziek zijn, nog zieker worden, door het stimuleren van een verandering in levensstijl. Met deze uitdaging willen we de huidige aanpak, die vooral is gericht op het genezen en behandelen van ziektes, veranderen.

Waarin onderscheidt de Metropoolregio Amsterdam zich van andere regio’s?

Ten eerste is Amsterdam bijzonder sterk in wetenschappelijk en toegepast medisch onderzoek: de regio beschikt over toonaangevende instituten op dit gebied, zoals UvA/AMC, VU/VUmc en NKI. Ten tweede is Amsterdam goed in computational sciences, het gebruik van geavanceerde computermodellen en data-analyses om complexe vraagstukken op te lossen. Daarnaast is de creatieve sector sterk ontwikkeld.

In de raakvlakken van die drie kennisgebieden ziet de Board, met ondersteuning uit de sterk ontwikkelde creatieve sector, de grootste toegevoegde waarde voor de uitdaging Gezondheid. Naast kennisinstellingen zijn er vooraanstaande bedrijven in de regio gevestigd, zoals IBM en Philips, innovatieve zorgverleners als Cordaan en Evean en de vele MKB-bedrijven in gezondheid. Zij gebruiken de hier aanwezige data-analyses voor het ontwikkelen van innovaties die het makkelijker maken om gezond te blijven.

Bovendien is de Metropoolregio Amsterdam een bewezen proeftuin voor door technologie gefaciliteerde innovatieprojecten: bewoners hebben relatief veel aandacht voor gezondheid en er heerst een goed klimaat voor startups. De combinatie van al deze elementen maakt de regio uniek.

Wat verwacht de Board van bedrijven, ondernemers, wetenschappers en overheden?

We vragen hen mee te denken over duurzame gezondheid. Dat kunnen nieuwe businessmodellen zijn, of creatieve financiering en creatieve oplossingen (beroemd voorbeeld: de piano stairs). Ons huidige gezondheidssysteem is grotendeels gericht op de behandeling van ziekte. Het vraagt creativiteit, een open houding en durf om te gaan innoveren op gezondheidsbevordering en de omslag te maken naar preventie. Om het mensen mogelijk te maken daadwerkelijk regie te nemen over hun eigen gezondheid, zijn faciliteiten nodig: technologie, een gezonde stadsomgeving en ook daarop afgestemde (nieuwe) regelgeving. Bedrijven, ondernemers, wetenschappers en overheden kunnen hier allen hun aandeel in hebben.

Wat is de rol van de Boardorganisatie op deze uitdaging?

Als Board agenderen, faciliteren en coördineren wij de uitdaging Gezondheid. We brengen ondernemers en startups, potentiële financiers en onderzoekers samen. We zorgen voor het opstellen van strategieën en projecten die leiden naar een gezondere samenwerking. En soms kunnen we meehelpen om obstakels, bijvoorbeeld op het gebied van regelgeving of financiering, wat minder hinderlijk maken. In samenwerking met de expertgroep leveren de Boardleden waardevolle input voor het uitzetten van een richting op het gebied van preventie.

Waar liggen de raakvlakken met de vier andere uitdagingen?

Er zijn raakvlakken met alle uitdagingen. Digitale connectiviteit – met veilig en betrouwbaar dataverkeer – is een randvoorwaarde voor gezondheidstechnologie. Dan zijn er raakvlakken met de uitdaging Mobiliteit, omdat emissieloos stadsverkeer en daarmee een verbetering in luchtkwaliteit, meehelpt aan een gezonde leefomgeving. En een veranderende zorg, met veel meer aandacht voor preventie en gezondheid, vraagt om nieuwe elementen in opleidingen:  het onderwerp van de uitdaging ‘Talent voor de toekomst’.

Aanspreekpunt voor de grootstedelijke uitdaging Gezondheid bij de Amsterdam Economic Board is Jeroen Maas.

Contact             : Jeroen Maas, Challenge Lead Gezondheid, Amsterdam Economic Board
E-mail                : j.maas@amecboard.com
Telefoon           : +31 (0)644330735

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?