CO2 Coalitie

Business uit CO2als grondstof

Wist je dat CO2 industrieel wordt omgetoverd in bijvoorbeeld matrassen, bouwblokken en voedsel? En dat dat Nederland al op grote schaal gebeurt. Een collectief van partners wil deze ontwikkeling in Nederland verder versnellen met een slim netwerk: het CO2 Smart Grid.

Doelstelling is om binnen vijftien jaar acht miljoen ton CO2 te hergebruiken. Belangrijke focus is het creëren van draagvlak voor het politiek gevoelige onderwerp CO2, door het gezamenlijk met het Rijk bouwen aan een business case voor de uitrol van het CO2 Smart Grid.

Tijdens de Nationale Klimaattop in 2016 tekenden het bedrijfsleven en het Rijk een intentieverklaring voor samenwerking. Afgelopen jaar is actief gelobbyd voor agendering van CO2 -hergebruik in de verkiezingsperiode en verankering in het regeerakkoord. Daarnaast hebben de partners gezamenlijk geïnvesteerd in een haalbaarheidsonderzoek om inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden, beperkingen, kansen en risico’s van het afvangen, hergebruiken, opslaan en transporteren van CO2.

Opslag, afvang en hergebruik van CO2 (CCU; carbon, capture, usage)

Het CO2 Smart Grid draagt bij aan het voorkomen van CO2-uitstoot in de atmosfeer en het bouwen van een nieuwe waardeketen rondom CO2. Jaarlijks kan – volgens het Regeerakkoord – tot maar liefst 20 Megaton CO2-emissies worden bespaard door het afvangen van CO2 uit fabriekspijpen en het vervolgens opslaan of gebruiken ervan. In vaktaal wordt dat CCS (in het geval van opslag) of CCU (carbon, capture, usage in het geval van gebruik) genoemd.

Wat is het CO2 Smart Grid

Het einddoel is een slim netwerk van producenten, afnemers en buffers. Wij noemen dat het CO2 Smart Grid. Voordelen zijn het reduceren van aardgasgebruik op de korte termijn, tot CO2 als grondstof in de circulaire economie op de langere termijn. En het begin ligt er al; een leiding tussen onze twee grootste havens distribueert al op grote schaal CO2 dat wordt gebruikt als meststof in kassen. En er kan nog zoveel meer!

Vraag naar hergebruik van CO2

Een recente studie – uitgevoerd door Ecofys in opdracht van de partners van het CO2 Smart Grid – laat nadrukkelijk zien dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de mogelijkheden van het CO2 Smart Grid verder te onderzoeken. Dat blijkt zowel uit de verwachte vraag naar te hergebruiken CO2 (tot 2 miljoen ton per jaar, voornamelijk vanuit de glastuinbouw/chemie) in de komende jaren als de unieke positie van een dergelijk ‘grid’ in de wereld. West-Nederland als dé wereldwijde R&D-hub en ‘living lab’ voor het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2 wordt hierdoor versterkt en brengt een enorme impuls aan werkgelegenheid, technologische ontwikkelingen en export potentieel.

Samenwerkingspartners

Afvalbedrijf AEB Amsterdam, Amsterdam Economic Board, AVR Rotterdam, BLOC, Deltalinqs, EBN, ECN, Gasunie, Greenport Aalsmeer, Greenport Westland Oostland, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, LTO Noord Glaskracht, Milieufederatie Noord-Holland, Milieufederatie Zuid-Holland, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, OCAP, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Tata Steel, TNO.

Rol van de Board

Verkennen/onderzoeken, initiëren, aanjagen/mobiliseren, platform geven, uitvoeren

Om het belang van CO2 als grondstof in de (circulaire) economie vanuit de Metropoolregio Amsterdam richting het Rijk te onderstrepen is de Board lid van de Coalitie CO2

en behartigt de belangen van haar zeven network council leden; Afvalbedrijf AEB Amsterdam, Tata Steel, Provincie Noord Holland, Havenbedrijf Amsterdam, Greenport Aalsmeer en TNO.

Milestones 2018

  • Oprichten business community van partijen die ook daadwerkelijk markt zien in de toepassing van CO2.
  • Acties Maatschappelijke Kosten Baten Analyse als grondslag voor verdere besluitvorming.
  • Technology Assessment, die in beeld brengt uit welke projecten het CO2 Smart Grid de komende 10 jaar kan bestaan, welke investeringen dat vergt en waar de technologie gaps zitten.
  • Life Cycle Analysis voor precieze klimaateffect.

Fase

Uitvoering.

Meer lezen

Volg de ontwikkelingen op co2smartgrid.nl.

Ambitie 2050: als maatschappij geen CO2 meer uitstoten

Bekijk hier een korte uitleg over het onderwerp en het voorstel op YouTube

Impact

Dit draagt bij aan het ontwikkelen van een markt voor de toepassing van CO2 als grondstof.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?