EU Agenda Partnership

De Europese Urban Agenda is tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU vastgesteld in het Pact of Amsterdam. In dit Pact staan formele afspraken over de invloed die EU-steden kunnen uitoefenen op 12 maatschappelijk relevante onderwerpen. Op elk van die onderwerpen wordt een partnerschap opgericht. Zo coördineert Amsterdam één van de eerste partnerschappen gericht op het betrekken van migranten en vluchtelingen bij de maatschappij. De Europese Unie ziet dat steden steeds belangrijker worden bij het aanpakken van maatschappelijke problemen en bij het versnellen van bijvoorbeeld de energietransitie en het zorgvuldig omgaan met grondstoffen. Allemaal onderwerpen waar de Board ook aan werkt. Lokale overheden weten beter wat er speelt onder de inwoners dan nationale overheden en de EU.

Waarom doet de EU dit?

De EU wil met de Urban Agenda de stedelijke dimensie in Europees beleid vergroten. De input van de stedelijke partnerschappen moet leiden tot:

  1. Betere regelgeving op voor steden relevante onderwerpen op alle bestuursniveaus.
  2. Beter toegang tot EU-financiering voor steden en hun stakeholders.
  3. Betere kennisdeling tussen Europese steden onderling en met de EC en lidstaten.

Milestones 2018

  • Voor de zomer: Action Implementation Plans voor alle 7 actions gereed, op de onderwerpen: lokale aanbestedingsstrategie, regionale kennisbasis ontwikkelen, makelaar voor innovatief aanbesteden, aanbevelingen voor EU-financiering voor grensoverschrijdend aanbesteden, circulair aanbesteden, aanbestedingsuitgaven in kaart brengen, handboek aanbestedingswetgeving voor gemeenten.
  • Najaar: in gang zetten van alle activiteiten.

Milestones Board: De Board levert op basis van opgebouwde ervaringen input voor circulair en innovatief aanbesteden (circulair inkopen en Tada/Amdex) ß leuk om hier linkje achter te zetten?

Fase

Gerealiseerd.

Rol Board

Aanjagen/mobiliseren; Initiëren.

#slimgroengezond

Slim publiek aanbesteden is een belangrijk middel om innovaties in de praktijk te brengen en op te schalen. Dit partnership draagt bij aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie door het zorgvuldig omgaan met grondstoffen en energie door circulair inkopen te stimuleren en aan het innovatief doch verantwoordelijk omgaan met data door overheden, onderdeel van de digitale transitie.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?