Warmtenetten

De noodzaak tot een gecoördineerde aanpak van het restwarmte en infrastructurele vraagstuk heeft geleid tot een warmteprogramma in de Metropoolregio Amsterdam. Onder leiding van een warmteregisseur, gefinancierd door de Board en 38 partners, wordt gewerkt aan een organisatorische, financiële en technische invulling van het warmtevraagstuk. Inzichtelijk is gemaakt hoe vraag en aanbod zich verhouden, hoe warmte van A naar B te krijgen is, wie daarvoor nodig zijn, wat de investeringskosten behelzen, en wat de belemmerende en versnellende factoren (kunnen) zijn. Expliciet is uitgesproken dat de infrastructuur voor het transporteren van de warmte gefinancierd dient te worden door de (nationale) overheid. Het zou een nutsfunctie, een basisvoorziening moeten zijn om marktpartijen zover te krijgen om te investeren in decentrale projecten.

Rol van de Board

Uitvoeren.

Milestones 2019

  • Roadmap Duurzame Warmte in de Metropoolregio Amsterdam; goedgekeurd door de 38 aangesloten partijen.
  • Ontwerp Grand Design Metropoolregio Amsterdam warmtenetis opgesteld.
  • CO2-ladder voor warmtebronnen is ontwikkeld om afnemers van warmte inzicht te geven in de duurzaamheid van warmtenetten.

Samenwerkingspartners & Actoren

Inmiddels hebben 38 partijen getekend.

Meer info

Warmtenetten zijn een goed alternatief voor aardgas. De bronnen voor een warmtenet kunnen bestaan uit industriële restwarmte (bijvoorbeeld Tata Steel), warmte die vrij komt bij het maken van energie uit afval, gas of biomassa en geothermie. Ook bronnen met een lagere temperatuur zoals datacenters, rioolwaterzuiveringsinstallaties en oppervlaktewater zijn ook in beeld. Via buizen wordt warm water getransporteerd naar woningen, bedrijven en tuinbouwkassen. Warmtenetten zijn in het recente verleden vooral aangelegd naar nieuwbouwwijken maar het is nu ook zaak om ze aan te leggen in de oudbouw. Zo kunnen woningen die anders moeilijk van het aardgas af te halen zijn worden verduurzaamd.

Zou het niet mooi zijn als we voor een dichtbevolkt gebied als de Metropoolregio Amsterdam in beeld krijgen wie warmte over heeft, en wie warmte nodig heeft? Hoe krijgen we vervolgens die warmte van A naar B, wie hebben we daar allemaal voor nodig en wat kost dat? Juist de combinatie van verschillende functies – woningbouw, glastuinbouw en industrie – maakt de regio Amsterdam een zeer interessante voor warmte- en koudenetten.

Over dat soort vragen is het afgelopen jaar nagedacht binnen de Metropoolregio Amsterdam en dit heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst en een GRAND DESIGN voor de regio die gedragen worden door inmiddels 38 belanghebbende partijen. Het onderzoeksbureau CE Delft heeft het plan om te komen tot een regionaal warmtenet voor een half miljoen woningen doorgerekend en vergeleken met andere alternatieven zoals het grootschalig isoleren van woningen tot het energielabel A+. Uit het onderzoek blijkt dat een regionaal warmtenet als enig alternatief leidt tot een batig saldo voor de Metropoolregio Amsterdam.

Daarnaast hebben de organisaties in de Metropoolregio Amsterdam een Green Deal gesloten met de Ministeries Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Holland en provincie Zuid-Holland.

Om het Warmteprogramma uit te voeren, is ook een warmteregisseur voor de Metropoolregio Amsterdam aangewezen: Arie-Willem Bijl. Deze programmaregisseur is gehuisvest bij de Amsterdam Economic Board. Het warmteprogramma wordt bestuurlijk getrokken door de provincie Noord-Holland (Jack van der Hoek), Nuon (Alexander van Ofwegen), Gemeente Amsterdam (Abdeluheb Choho), Gemeente Zaanstad (Sanna Munnikendam), Greenport Aalsmeer (John Nederstigt), Tata Steel (Annemarie Manger), Alliander DGO (Roelof Potters) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (Egbert de Vries).

De samenwerkingsovereenkomst die in 2015 is aangegaan loopt in 2018 af. Partijen hebben na een evaluatieronde besloten om met het programma MRA Warmte en Koude door te gaan. In juni 2018 wordt daarvoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Ook wordt er gewerkt aan een Grand Design 2.0, met daarin een herijking van vraag, aanbod en gewenste warmte-infrastructuur, meer aandacht voor de verduurzamingsstrategie voor warmtenetten en een goed overzicht van de mogelijkheden van warmtenetten in de wijken van de Metropoolregio Amsterdam.

Meer informatie over het Warmteprogramma is te vinden op www.warmteiscool.nl.