Warmtenetten

De noodzaak tot een gecoördineerde aanpak van het restwarmte en infrastructurele vraagstuk heeft geleid tot een warmteprogramma in de Metropoolregio Amsterdam. Onder leiding van een warmteregisseur, gefinancierd door de Board en 31 partners, wordt gewerkt aan organisatorische, financiële en technische invulling van het warmtevraagstuk. Inzichtelijk is gemaakt hoe vraag en aanbod zich verhouden, hoe warmte van A naar B te krijgen is, wie daarvoor nodig zijn, wat de investeringskosten behelzen, en wat de belemmerende en versnellende factoren (kunnen) zijn. Expliciet is uitgesproken dat de infrastructuur voor het transporteren van de warmte gefinancierd dient te worden door de (nationale) overheid. Het zou een nutsfunctie, een basisvoorziening moeten zijn om marktpartijen zover te krijgen om te investeren in decentrale projecten.

Rol van de Board

Uitvoeren.

Milestones 2017

·       Roadmap Duurzame Warmte in de Metropoolregio Amsterdam; goedgekeurd door de 32 aangesloten partijen eind 2016.
·       Ontwerp Grand Design Metropoolregio Amsterdam warmtenet is opgesteld.
.       CO2-ladder voor warmtebronnen is ontwikkeld om afnemers van warmte inzicht te geven in het nut van warmtenetten.

Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft dit geleid tot een Warmteprogramma en een samenwerkingsovereenkomst voor de regio die gedragen worden door 32 belanghebbende partijen.

Samenwerkingspartners & Actoren

Inmiddels hebben 32 partijen getekend.

Meer info

‘Warmtenetten’ is een verzamelbegrip voor het nadenken over het duurzaam gebruiken van onder andere restwarmte, geothermie en biomassa. Warmte die de ene partij over heeft of als bijproduct produceert, terwijl we weten dat andere partijen deze nu via de gebruikelijke weg inkopen of produceren voor bedrijfsprocessen of het verwarmen van woningen. Warmte- en koudenetten kunnen een belangrijke pijler zijn onder de duurzaamheidsambities van de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam.

Met energiebesparing alleen redden we het niet. Zou het niet mooi zijn als we voor een dichtbevolkt gebied als de Metropoolregio Amsterdam in beeld krijgen wie warmte over heeft, en wie warmte nodig heeft? Hoe krijgen we vervolgens die warmte van A naar B, wie hebben we daar allemaal voor nodig en wat kost dat? Juist de combinatie van verschillende functies – woningbouw, glastuinbouw en industrie – maakt de regio Amsterdam een zeer interessante voor warmte- en koudenetten.

Over dat soort vragen is het afgelopen jaar nagedacht binnen de Metropoolregio Amsterdam en dit heeft geleid tot een Warmteprogramma en een samenwerkingsovereenkomst voor de regio die gedragen worden door 32 belanghebbende partijen. Het onderzoeksbureau CE Delft heeft het plan om te komen tot een regionaal warmtenet voor een half miljoen woningen doorgerekend en vergeleken met andere alternatieven zoals het grootschalig isoleren van woningen tot het energielabel A+. Uit het onderzoek blijkt dat een regionaal warmtenet als enig alternatief leidt tot een batig saldo voor de Metropoolregio Amsterdam.

Daarnaast hebben de organisaties in de Metropoolregio Amsterdam een Green Deal gesloten met de Ministeries Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Holland en provincie Zuid-Holland.

Om het Warmteprogramma uit te voeren, is ook een warmteregisseur voor de Metropoolregio Amsterdam aangewezen: Jan van der Meer. Deze programmaregisseur is gehuisvest bij de Amsterdam Economic Board. Het warmteprogramma wordt bestuurlijk getrokken door de provincie Noord-Holland (Jack van der Hoek), het AEB Amsterdam (Jeroen de Swart), Gemeente Amsterdam (Abdeluheb Choho), Gemeente Zaanstad (Dick Emmer), Greenport Aalsmeer (John Nederstigt), Tata Steel (Hans van den Berg) en Alliander (Roelof Potters)

Meer informatie over het Warmteprogramma is te vinden op www.warmteiscool.nl.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?