Talent voor de Toekomst

Hoe wil de Board zijn ambitie bereiken?

Door eerst een goed beeld te krijgen van de situatie van nu. Vervolgens, op basis van trendverloop, een inschatting te maken van hoe de samenleving er in 2025 uitziet. Aan de hand hiervan kan worden bepaald welke experimenten er nu al opgestart kunnen worden op de volgende aandachtspunten:

  • Adaptive education: Het onderwijssysteem (universiteiten, hogescholen, MBO) voorbereiden op de banen van de toekomst door hen snel en adequaat in te laten spelen op een veranderende markt.
  • International talent: Het soort internationaal talent waar de markt om vraagt aantrekken en behouden in de regio.
  • Work in the future: Vakmanschap bevorderen, meer aandacht vragen voor ICT-vaardigheden, bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt, werknemers voorbereiden op het werken in andersoortige organisaties en de opschaling van start-ups.

Wat levert dit op voor bedrijven, organisaties en burgers in de Metropoolregio Amsterdam?

De MRA moet uiteindelijk een workforce hebben die klaar is voor de veranderingen die eraan zitten te komen. Bedrijven hebben hun strategie voor de korte termijn omgezet in een middellangetermijnstrategie. Daardoor zijn ze op tijd voorbereid op het soort mensen dat ze aan moeten trekken en het soort arbeidscontracten dat ze moeten sluiten om hun marktaandeel te behouden. Onderwijsinstellingen bieden nieuwe vormen van onderwijs aan om te kunnen voldoen aan de vraag uit de markt, en burgers kunnen veel meer dan nu hun eigen leerpad vormgeven door uit verschillende modules te kiezen.

Waarom is deze uitdaging zo relevant voor de MRA?

De MRA heeft een grote internationale aantrekkingskracht. Onder meer door onze sterke positie als ICT- en startup-regio. Om ook aantrekkelijk te blijven in de toekomst, is een adaptieve arbeidsmarkt essentieel. Daarom moet de MRA per direct inzetten op het versterken van de diversiteit aan bedrijvigheid en werkgelegenheid, de al sterke onderwijsstructuur verder uitbouwen en het vermogen om snel in te spelen op kansen van nieuwe technologie (ICT, 3D-printen) vergroten.

Wie zijn de trekkers vanuit de Board van deze uitdaging? En wie of welke partners en organisaties zijn er nodig?

Boardleden Jaap Winter (VU) en Chris Heutink (Randstad) hebben een voortrekkersrol. Verder zijn vanuit de Board Dennis Straat (gemeente Zaanstad), Marcel van Loo (EY) en Hans Fischer betrokken. Daarnaast bouwen we voort met de al bestaande partners van Werk maken van Talent en Amsterdam Works.

Jaap WinterJaap Winter: “Ongeveer twee derde van de
kinderen in de MRA die nu aan de basisschool beginnen, zal werkzaam zijn in banen die nu nog niet bestaan.”

 

Wat verwacht de Board van bedrijven, ondernemers, wetenschappers en overheden?

Dat ze meebouwen aan de ambities van deze uitdaging, door bij te dragen aan het vaststellen van de te volgen route, om aan deze ambities te kunnen voldoen. Ook verwachten we dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor de experimenten die de Board gaat starten om de ambities te verwezenlijken. Hieronder valt onder meer het vergroten van aandacht voor techniek en ICT in de volle breedte van het onderwijs, maar ook het op peil houden van de inzetbaarheid van werknemers.

Wat is de rol van de Boardorganisatie op deze uitdaging?

De Boardorganisatie verbindt de partijen die belang hebben bij of kunnen bijdragen aan een adaptieve arbeidsmarkt, initieert nieuwe experimenten en jaagt bestaande experimenten aan.

Waar gaat de Board eerst mee aan de slag, en wat is er aan het eind van 2016 bereikt?

We schetsen om te beginnen een helder beeld van wat we nu weten. Hoe staat de arbeidsmarkt ervoor? En wat zijn de voorspellingen voor de komende jaren die uit diezelfde cijfers voortkomen? Bij dit beeld hoort ook het maken van een overzicht van de trends die de komende tien jaar op ons afkomen. Op basis daarvan wordt een aantal experimenten opgezet. De eerste experimenten moeten aan het eind van het jaar vorm gekregen hebben.

Is er een voorbeeld van projecten en programma’s die nu al lopen (‘proofpoints ’)?

Begin 2016 is de B. Startup School Amsterdam van start gegaan. Dit is een school die werkloze jongeren opleidt voor banen in startups, waarbij de studenten vanuit de opleiding ook een halfjaar werkervaring mee krijgen. Daarnaast zullen bestaande programma’s als Werk maken van Talent en Amsterdam Works (gericht op het aantrekken en behouden van internationaal talent) verder worden ontwikkeld en uitgebouwd.

Waar is meer informatie te vinden over deze en de andere uitdagingen?

Lees meer over de vijf grootstedelijke uitdagingen voor 2025 en de bijbehorende ambities in de blog van burgemeester Eberhard van der Laan, de Q&A Digitale Connectiviteit, Q&A Mobiliteit, Q&A Gezondheid en Q&A Circulaire Economie.

Aanspreekpunt voor de grootstedelijke uitdaging Talent voor de Toekomst bij de Amsterdam Economic Board is Viktor Bos.

Contact: Viktor Bos, Challenge Lead Talent voor de Toekomst
E-mail: v.bos@amecboard.com
Telefoon: +31 (0)651537762

Ga terug naar de pagina van Talent voor de Toekomst.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?