Circulaire Economie

De Metropoolregio Amsterdam heeft unieke mogelijkheden om de circulaire hub van producten en grondstoffen te worden. Dat biedt kansen voor profilering voor bedrijven, aanhaken van de start-up scene en geeft toegang tot stakeholders en financierders. Bij voldoende bedrijvigheid gaat het systeem om van lineair verbranden naar circulair gebruik. Circulair Inkopen is hierbij cruciaal.

Nieuws

initiatieven

Events

Team

Over Circulaire Economie

In het huidige economische systeem maken we nog grotendeels producten die afgedankt worden als afval, vaak na eenmalig gebruik. Met een groeiende wereldbevolking en fanatieke consumptie is dit niet houdbaar. Het legt een zware druk op onze economie, milieu en leefomgeving. De Amsterdam Economic Board, in samenwerking met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen van de Metropoolregio Amsterdam, streeft ernaar om in de toekomst producten, onderdelen, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk in het economische systeem te houden. Het doel is om het grondstofgebruik te minimaliseren, om producten en materialen te ontwerpen met een zo lang mogelijke levensduur, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren en na gebruik op zo’n manier te recyclen dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor gelijkwaardige producten. Hierbij worden hernieuwbare energiebronnen gebruikt en staat systeemdenken centraal.

Wat verstaan we precies onder een circulaire economie?

Iedere actor in de economie (bedrijf, persoon, organisme) is verbonden met andere actoren. Dit vormt samen een netwerk waarin de acties van een speler invloed hebben op andere spelers. Om hier rekening mee te houden is het cruciaal dat bij het maken van keuzes zowel korte als lange termijn consequenties worden meegenomen, de impact van de gehele waardeketen worden overwogen en worden gestreefd naar het creëren van een meer veerkrachtig en adaptief systeem, dat effectief is op elke schaal. Ellen MacArthur Foundation, 2015a

Een economie die circulair is.

Daar werken we in de Metropoolregio Amsterdam hard aan.

Meedoen? Neem dan contact op met Marjolein Brasz.

Slimme oplossingen voor behoud van grondstoffen

Onze regio bruist van de circulaire bedrijvigheid; circulaire start-ups & scale-ups, van bezit naar delen, circulaire gebiedsontwikkeling, slim ontwerpen etc. Allemaal met hetzelfde doel; slimme oplossingen voor behoud van grondstoffen.

Ambitie

De Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen niet, of langer en efficiënter worden gebruikt. Tegelijkertijd realiseert de regio daarmee innovatie en nieuwe bedrijvigheid. De Amsterdam Economic Board werkt aan de overgang naar een circulaire economie door te werken aan systeem innovatie via publiek private samenwerking.

Waarom is de overgang naar een circulaire economie belangrijk voor de Metropoolregio Amsterdam?

Speerpunten

De Board heeft de keuze gemaakt om in te zetten op het hoogwaardig hergebruik van grondstoffen om invulling te geven aan de ambitie en doelstellingen voor 2025. Daarbij zetten we in op twee programma’s om de circulaire transitie te versnellen:

Meedoen? Neem dan contact op met Marjolein Brasz

Legenda

In 2025 zijn er 7 innovatieclusters gericht op specifieke grondstofstromen. Er is bedrijvigheid rondom herontwerp en hergebruik van product- en grondstofketens. Eind 2018 zijn alle 9 grondstofstromen overgedragen, activiteiten op ontwikkeld, circulaire commitments ondertekend, 20+ aanbestedingscontracten.

lees meer
Grondstoffen

In 2025 zijn 400.000 woningen in de MRA voorzien van restwarmte. Eind 2018 wordt een samenwerkingsovereenkomst en GRAND DESIGN voor de regio gedragen door 35 belanghebbende partijen.

lees meer
Warmte als circulaire grondstof

In 2025 is de Metropool Regio dé internationale hub voor de toepassing van CO2 als grondstof in de circulaire economie. Eind 2018 geven acties haalbaarheidsfase inzicht in projecten, investeringen, technologie gaps en klimaateffect. Business community draagt bij aan toepassingen Co2.

lees meer
CO2 als bouwstof Circulaire Economie

In 2025 zijn steeds meer wijken energieneutraal. De energie komt goed los als vooruitstrevende gemeenten besluiten om gezamenlijk hun vastgoed te verduurzamen. Hierdoor is de overgang naar energie neutrale gebouwen economisch haalbaar en daarom aantrekkelijker en makkelijker voor bewoners.

lees meer
Energietransitie gebouwde omgeving

Resultaten

Community of Practice Circulair Inkopen
Fundament gelegd voor een circulaire inkoopbeweging om circulaire inkoop- en aanbestedingstrajecten te realiseren in de Metropoolregio Amsterdam.

6 Circular Commitments
De Board werkt met de markt aan het sluiten van 9 grondstofstromen. Koplopers tekenden ‘circular commitments’ voor agri-food, textiel, e-waste, luiers, dataservers en maaisel om grondstoffen hoogwaardig te recyclen en producten te hergebruiken.

MRA Warmteprogramma
Warmte als circulaire grondstof: ontwerp Grand Design en ontwikkeling businesscases voor individuele warmte projecten.

CO2 Smart Grid
Overeenstemming tussen CO2 coalitie van bedrijven en het Rijk over de gezamenlijke inspanning die nodig is voor CO2 als bouwstof circulaire economie

initiatieven

Warmtenetten

De noodzaak tot een gecoördineerde aanpak van het restwarmte en infrastructurele vraagstuk heeft geleid tot een warmteprogramma in de Metropoolregio ...

Lees Meer

CO2 Coalitie

Business uit CO2als grondstof Wist je dat CO2 industrieel wordt omgetoverd in bijvoorbeeld matrassen, bouwblokken en voedsel? En dat dat Nederland ...

Lees Meer

Holland Circulaire Hotspot

Netwerk voor buitenlandpromotie voor bedrijven, kennisinstellingen, Ngo’s en de overheid om onze koploperpositie in de circulaire economie internati...

Lees Meer

EU Agenda Partnership

De Europese Urban Agenda is tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU vastgesteld in het Pact of Amsterdam. In dit Pact staan formele afspraken...

Lees Meer

gerelateerde partners

Rol Board

Rol van de Board

We initiëren initiatieven, brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de 5 grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

De rollen van de Board verschillen per initiatief. Soms is er één duidelijke rol, vaak zijn er meerdere rollen. Dit kunnen zijn: 

Verkennen/onderzoeken

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het verkennen van de haalbaarheid van een initiatief, toetsen van draagvlak bij partijen, verkrijgen van inzichten/visie en vormgeving van een initiatief (in de voorfase) zoals het signaleren en aanjagen van innovatieve kansen en het aanbieden van data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Initiëren

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het tot stand brengen van een project/initiatief zoals het opzetten van experimenten en het bouwen van netwerken.

Aanjagen/mobiliseren

Actieve rol van de Boardorganisatie op het moment dat een initiatief in uitvoering gaat of al is zoals het maken van concrete afspraken met partijen voor het opbouwen en verder brengen van initiatieven door het ontwikkelen van nieuwe business modellen en het vergroten van opschalingskansen.

Platform geven

Actieve rol van de Boardorganisatie bij het bieden van een platform aan een project voor het bouwen van een netwerk zoals het organiseren van een live event en het communiceren op de communicatie kanalen van de Board.

Uitvoeren

De Boardorganisatie is zelf in de lead bij de uitvoering van een initiatief zoals bijvoorbeeld bij strategische projecten zoals de warmteregisseur bij het Warmteprogramma.

Rol Board

Highlights

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?