Energie

De Board heeft de keuze gemaakt om in te zetten op een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem, een systeem dat ons helpt te komen tot een energievoorziening die schoon, decentraal en variabel is.

Nieuws

initiatieven

Warmtenetten

De noodzaak tot een gecoördineerde aanpak van het restwarmte en infrastructurele vraagstuk heeft geleid tot een warmteprogramma in de Metropoolregio Amsterdam. Onder lei...

Lees Meer

Events

Team

Ecosysteem

Over Energie

De energietransitie is een fundamentele verandering in productie en gebruik van energie in onze samenleving. Er is een transitie vereist van een fossiel, centraal georganiseerd energiesysteem naar een robuust, flexibel, slim en betaalbaar energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen. Dit systeem wordt op verschillende schalen en door een veelheid aan spelers georganiseerd en koppelt vraag- en aanbod decentraal en dynamisch. De voornaamste drijfveren voor deze transitie zijn de zorgen om klimaatverandering en de daaraan gekoppelde internationale afspraken, de wens om minder afhankelijk te zijn van politiek instabiele landen en de problematiek van de aardbevingen in Groningen.

Ambitie

In 2025 hebben we in de Metropoolregio Amsterdam forse stappen gezet in de omslag naar een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem, een systeem dat ons helpt te komen tot een energievoorziening die schoon, decentraal en variabel is. Een systeem dat gebaseerd is op samenwerking met álle spelers in de keten, van producent tot klant en gekoppeld is aan een set van nieuwe afspraken en technieken. Relevantie voor de Metropoolregio Amsterdam Vanwege de hoge bevolkingsdichtheid en de aanwezigheid van grote energie-intensieve economische spelers (Tata Steel, Schiphol, Haven Amsterdam, datacentra) is de Metropoolregio Amsterdam een grootverbruiker van energie. Tegelijkertijd is binnen de bestaande planologische kaders de potentie om duurzame energie op te wekken in de MRA vooralsnog bescheiden. De opgave om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te reduceren (t.o.v. 1990) stelt de regio dan ook voor een enorme opgave. Het aanpakken van die opgave vraagt om een gecoördineerde aanpak waarbij niet alleen overheden samen op moeten trekken, maar ook bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere stakeholders maximaal worden betrokken. Deze transitie vraagt snelheid en actie, maar ook een zorgvuldig afwegen van de mogelijkheden vandaag en van morgen. De transitieopgave zelf biedt de komende decennia veel werkgelegenheid, wellicht zelfs meer dan er arbeidskrachten beschikbaar zijn. De wens om snelheid te maken, mag niet in de weg staan van het gelijktijdig ombouwen naar duurzame, schone en circulaire economische activiteiten, met oog voor inclusieve groei. Het verduurzamen van de industrie, van de gebouwde omgeving en van de mobiliteit gaat hand in hand. De infrastructuur wordt vernieuwd (elektriciteit, warmte, laadinfra), er komen nieuwe bronnen bij (restwarmte datacentra, wind op zee) en het systeem moet flexibiliteit aankunnen (opslag). Ook het verkennen van nieuwe mogelijkheden zoals waterstof is actueel, net als de rol van bottom-up coöperaties en initiatieven. De grote woningbouwopgave van de Metropoolregio Amsterdam biedt kansen voor circulaire en energie-neutrale gebiedsontwikkeling, waarin niet alleen de gebouwen centraal staan, maar ook wordt nagedacht over een gezonde leefomgeving, schoon vervoer en slim grondstoffenmanagement.

Speerpunten

De Board heeft de keuze gemaakt om in te zetten op een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem, een systeem dat ons helpt te komen tot een energievoorziening die schoon, decentraal en variabel is. Daarbij zetten we in op de volgende programma’s om de energietransitie te versnellen:

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?