Waar werken we naartoe

De Transities

Werken aan 3 transities voor een slimme, groene en gezonde toekomst

We zien drie grote transities die onze maatschappij fundamenteel veranderen: de digitale transitie, circulaire transitie en de energietransitie. Transities hebben een lange tijdshorizon tot 2040 / 2050 voordat zij volledig verwezenlijkt zijn. Dit zijn veranderingen die wereldwijd spelen en niet zijn tegen te houden, maar in grootstedelijke regio’s samen komen. Dit biedt de Metropoolregio Amsterdam veel kansen om met elkaar deze toekomst vorm te geven.

De Board versnelt de 3 transities in de regio met als doel een slimme, groene en gezonde toekomst voor alle inwoners in de regio; van het werken aan veranderingen binnen grote spelers als de kennisinstellingen, bedrijven en overheden naar het ontwikkelen van concrete activiteiten in buurten en wijken.

Circulaire transitie

In de circulaire economie worden grondstoffen herwonnen in een systeem om hun hoogst mogelijke waarde te behouden door hergebruik, herstel, en recycling. Op die manier vermindert de circulaire economie het ongezonde en schadelijke gebruik van eindige en schaarse grondstoffen, en levert het tegelijk economische, ecologische, en sociale voordelen op.

Energietransitie

De transitie van een fossiel, centraal georganiseerd energiesysteem naar een robuust, flexibel, slim en betaalbaar energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen. De voornaamste drijfveren voor deze transitie zijn de zorgen om klimaatverandering en de daaraan gekoppelde internationale afspraken, de wens om minder afhankelijk te zijn van politiek instabiele landen en de problematiek van de aardbevingen in Groningen.

Digitale transitie

De combinatie van het beschikbaar komen van ongekende hoeveelheden data (uit meer verschillende bronnen dan ooit) én het vermogen om deze data te kunnen analyseren en toe te passen maakt de mogelijkheden enorm. Een open marktmodel voor het delen van data is essentieel. Het opbouwen van een systeem, waarin organisaties op een verantwoorde manier omgaan met technologie én de kansen benutten die technologie biedt om de regio slimmer, groener en gezonder te maken.

Onze ambitie

Werken aan een slimme, groene en gezonde Metropool van de toekomst

De Board wil drie transities versnellen die nodig zijn voor een slimme, groene en gezonde toekomst voor alle inwoners van de Metropoolregio Amsterdam:

  • Slim: innovatief, benutten ieders talenten, voorlopers in nieuwe toepassingen, open en divers
  • Groen: schone energie, groene leefomgeving, geen afval
  • Gezond: schone lucht, leefkwaliteit, regie over eigen gezondheid

Om gericht aan deze transities te werken focussen we ons op – huidige en toekomstige – grootstedelijke uitdagingen die leiden tot versterking van innovatie, leefkwaliteit en inclusieve groei in de regio.

De grootstedelijke uitdagingen waar de Board zich op richt hebben een kortere tijdshorizon dan de transities (2040/2050). De ambities zijn geformuleerd voor 2025:

  • Circulaire Economie:

De MRA wil in 2025 koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter worden gebruikt. Tegelijkertijd realiseert de regio daarmee innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

  • Energie:

In 2025 hebben we in de MRA forse stappen gezet in de omslag naar een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem, een systeem dat ons helpt te komen tot een energievoorziening die schoon, decentraal en variabel is. Een systeem dat gebaseerd is op samenwerking met álle spelers in de keten, van producent tot klant en gekoppeld is aan een set van nieuwe afspraken en technieken.

  • Mobiliteit:

Inzet op emissievrij stedelijk vervoer in de MRA in 2025. Er zijn twee doelstellingen: enerzijds wil de MRA internationaal voorloper zijn op het gebied van slimme en schone stadslogistiek (goederen-, diensten en personenverkeer). Anderzijds wil de MRA een leidende rol spelen op het gebied van innovaties in het logistieke systeem en verbindingen met logistieke hubs buiten de stad, zodat de positie als logistieke hub van wereldformaat wordt versterkt.

  • Digitale Connectiviteit:

De MRA wil in 2025 de belangrijkste plek in Europa voor data-gedreven innovatie zijn. De regio wil internationaal gezien voorloper zijn wat betreft de aanwezige digitale infrastructuur, het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven toepassingen te bouwen en het vertrouwen in de digitale maatschappij.

  • Gezondheid:

In 2025 hebben bewoners van de MRA twee gezonde levensjaren extra, door inzet op preventie door gebruik van data. De MRA ontwikkelt duurzame oplossingen voor de gezondheid van haar inwoners door middel van wetenschappelijk onderzoek, de analyse van data en de implementatie van innovatieve interventies.

  • Talent voor de Toekomst:

De MRA heeft in 2025 de meest adaptieve onderwijs- en arbeidsmarkt van Europa, gericht op het succesvol benutten, behouden en aantrekken van talent.

Inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen

Het eindbeeld in 2025 waar we naar toe werken is gezet, de route daarnaartoe is in een snel veranderende wereld niet te voorspellen. Dit vereist een adaptieve aanpak. We willen continu weten waar we staan, de Board fungeert daarom als kennispunt voor facts & figures over de regio in transitie. De Board brengt ook onzekerheden en nieuwe trends in beeld om hierop als regio in te kunnen spelen.

Future scenarios

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?