Wie zijn we

De Amsterdam Economic Board bestaat uit vooraanstaande bestuurders van kennisinstellingen, leden van Raden van Bestuur van bedrijven en wethouders en burgemeesters uit de Metropoolregio Amsterdam. Samen formuleren ze de strategie voor de Metropool van de toekomst.

De Amsterdam Economic Board, kortweg Board, is opgericht om de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden te verbeteren met als doel het verder versterken van de welvaart en het welzijn in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Board draagt bij aan complexe grootstedelijke vraagstukken door innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden op schaal van de metropool. De focus is op de meest urgente uitdagingen en op terreinen waar we in de MRA de expertise, kennis en menskracht hebben om echt het verschil te maken en die bovendien economische groeipotentie bieden. Voor elke uitdaging hebben we een stip aan de horizon geformuleerd. Daar willen we als MRA staan in 2025 als Amsterdam haar 750-jarige bestaan viert.

Ontmoet de Board

De Board bestaat uit vooraanstaande leden van Raden van Bestuur, wetenschappers en bestuurders. Samen formuleren ze de strategische richting met ambities voor 5 grootstedelijke uitdagingen voor de Metropoolregio Amsterdam in 2025. Daarnaast committeren ze zich aan een of meerdere uitdagingen die aansluiten bij hun eigen organisatie en/of netwerk. De Boardleden zetten ook zelf middelen, kennis en netwerken in om deze ambities te realiseren. Boardleden worden gevraagd. Hierbij wordt ondermeer gekeken naar de verhouding tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen.

De agendacommissie bestaat uit enkele gemandateerde Boardleden en geeft advies aan de directie van de Amsterdam Economic Board. Daarnaast houdt ze toezicht op de uitvoering van het beleid en op de algemene gang van zaken van de stichting.

Naast het Boardlidmaatschap zijn er andere manieren om actief aangesloten te zijn bij de Board. Je bent meer dan welkom om je aan te sluiten bij de Network Council.

Femke Halsema

Femke Halsema

Burgemeester, Gemeente Amsterdam

Syro Ronda

Syro Ronda

Young on Boardmember/Lid agendacie

Het team

De Boardorganisatie werkt samen met Boardleden, de leden van de Network Council en andere partijen uit de regio aan de Metropool van de toekomst:

  • Wij brengen kennis en partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor de uitdagingen
  • We jagen initiatieven aan die passen binnen een of meerdere van de vijf grootstedelijke uitdagingen, ontwikkelen nieuwe business modellen en schalen op waar mogelijk. ‘Rijpe’ initiatieven dragen wij over aan de markt.
  • We verzamelen en ontsluiten data-gedreven informatie over groei, innovatie en leefbaarheid in de MRA.

Uitgangspunt is altijd het mobiliseren van energie, eigenaarschap en uitvoerende kracht binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Directeur

Challenge Leads

Strategie

Communicatie

Projecten & Programma's

Ondersteunend

Network Council

Samenwerken aan de Metropool van de toekomst

Sluit je aan bij de Network Council van de Amsterdam Economic Board

Wil je met innovatieve projecten het verschil maken in de Metropoolregio Amsterdam en ben je op zoek naar samenwerking, inspiratie of een klankbord om je plannen en ambities te realiseren? Sluit je dan aan bij de Network Council van de Amsterdam Economic Board.

Met de snel veranderende samenleving én een stedelijke regio die steeds meer inwoners aantrekt, groeit het belang van cross-sectorale samenwerkingsverbanden. Grootstedelijke uitdagingen zijn immers niet op te lossen door één partij of binnen één sector. Innovatie vindt vooral plaats als partijen met een verschillende achtergrond elkaar ontmoeten, inspireren en activeren.

Draag bij aan een sterke regio

Bij de Board draag je actief bij aan het realiseren van de ambities van de Metropoolregio Amsterdam. Samen met de andere partners initieer en ontwikkel je initiatieven op de vijf grootstedelijke uitdagingen. Initiatieven die de regio aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Je maatschappelijke betrokkenheid bij de regio is hierbij van groot belang. Laten we samen bouwen aan een slimme, gezonde en groene Metropoolregio.

Overzicht partners

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met:

Marjan Schrama, Relatiemanager

International Advisory Board

De International Advisory Board (IAB) is ingesteld door de Amsterdam Economic Board om een sterke verbinding te leggen tussen het werk van de Board en relevante internationale ontwikkelingen zoals inzichten van andere stedelijke regio’s. De IAB levert als adviseur een bijdrage aan de internationale netwerkontwikkeling en strategische positionering van de Metropoolregio Amsterdam in Europa en de rest van de wereld. De leden van de IAB zijn bovendien waardevolle ambassadeurs in het buitenland voor de Metropoolregio Amsterdam.

Als input voor de Boardstrategiedag van 20 september 2017 heeft de IAB een briefadvies opgesteld. Via dit briefadvies geeft de IAB de Amsterdam Economic Board inzicht in zijn eerste bevindingen, doet hij de Board twee concrete inhoudelijke voorstellen en presenteert hij de Board met een voorstel voor een werkwijze voor de komende periode.

Het briefadvies is o.a. gebaseerd op:

  • een door de IAB uitgevoerde ‘gap’-analyse die tot doel had om globaal in beeld te brengen wat de relatieve positie is van de Metropoolregio op elk van de Boarduitdagingen;
  • een aantal door de IAB geanalyseerde internationale case studies die inspiratie kunnen bieden voor de Board(organisatie);
  • een eerste verkenning van de IAB van de relevantie van het thema inclusieve groei voor de MRA en de Amsterdam Economic Board.
Jilko

Ruben Nieuwenhuis

Director – StartupAmsterdam

Young on Board

Young on Board is lid van Amsterdam Economic Board en vormt zo de koppeling tussen jonge changemakers aan ervaren besluitvormers. Want jongeren kijken, denken en werken anders, terwijl de oudere generatie juist weer de connecties, kennis, ervaring en realisatiekracht heeft. Door beiden samen te brengen ontstaat over en weer inspiratie en kunnen vernieuwende plannen worden waargemaakt. Zo werken ze samen aan de economische groei en leefbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam.

Young on Board richt zich elk jaar op een specifieke uitdaging van de stadsregio. In de periode van september 2018 tot september 2019 is dat eenzaamheid: een thema dat speelt onder alle leeftijden en een grote invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de inwoners.

Wil je op de hoogte blijven van onze plannen of richt jij je met jouw initiatief of start-up op dit probleem en kun je wel wat denkkracht gebruiken? Neem contact met ons op!

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?