Circular Commitments Grondstofstromen

Net als de rest van de wereld staat ook de Metropoolregio Amsterdam voor de uitdaging om veel zuiniger om te gaan met grondstofvoorraden. De Amsterdam Economic Board wil hergebruik van grondstoffen stimuleren door samenwerking tussen belanghebbenden in product- en of materiaal ketens op te zetten en, waar nodig, te regisseren.

Op regioschaal richt de Board zich op de kringloopsluiting van 14 product- en/of materiaalketens.  Naar aanleiding van een grondige analyse is een selectie gemaakt van een aantal grondstofstromen die het meest kansrijk zijn om op regionale schaal te recyclen.  Dit zijn:

 1. Openbaar groen;
 2. Bouw- en sloopmaterialen;
 3. Elektronisch en elektrisch afval;
 4. Niet meer draagbaar textiel;
 5. Incontinentiemateriaal en luiers;
 6. Matrassen;
 7. Servers van ICT sector;
 8. Metalen;
 9. Kunststoffen;
 10. Waterplanten;
 11. Bedrijfsafval;
 12. Zuiveringsslib;
 13. Organische Natte Fractie;
 14. Agro-food.

 “Het circulair organiseren van het bouwproces en het hergebruiken van bouw- en sloopafval kan enorme voordelen hebben. Op die manier kunnen alleen al in Amsterdam 75.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Bovendien kan daarmee jaarlijks 500.000 ton materiaal worden bespaard. En een reductie van de broeikasgasemissies van de stad van 2,5% worden gerealiseerd.” Jacqueline Cramer – ambassadeur  circulaire economie en trekker van de grootstedelijke uitdaging Circulaire Economie in de Amsterdam Economic Board.

Daarnaast stimuleren we in de regio ook de teelt van gewassen zoals vlas, hennep, olifantsgras en  bamboe. Deze kunnen namelijk dienen als alternatieve (biobased) grondstof voor producten zoals verf of textiel.

Wat is er al gebeurd?

Het afgelopen jaar zijn zes circular commitments afgesloten. Welke stappen gezet moeten worden (zoals aanbesteding, inkoop, gronduitgifte) en de rolverdeling tussen bedrijfsleven en overheid, wordt vervolgens vastgelegd in protocollen.

 • Luiers: Afvalbedrijf AEB, gemeente Amsterdam
 • Textiel: Gemeente Almere en Board
 • Agri-food: Exter en Amsterdam Green Campus
 • E-Waste: Afvalbedrijven Meerlanden en AEB Amsterdam
 • Bermgrassen en groenresten: Havenbedrijf Amsterdam, Newfoss, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en het Waterschap Zuiderzeeland
 • Dataservers: Hewlett Packard Enterprise, Nederland ICT, EvoSwitch, GreenIT Amsterdam, Recover-E, Sims Recycling Solutions en HKS Metals.

Per productketen is een analyse gemaakt van de belangrijkste grondstofstromen die hoogwaardig terug gebracht kunnen worden in de kringloop. De meest kansrijke opties zijn uitgewerkt, evenals de onderbouwing van een sluitende business case.

Milestones 2018

 • Voor 9 grondstofstromen zullen eind 2018 de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond en zijn overgedragen aan (consortia van) bedrijven die bereid zijn te investeren in het opzetten van nieuwe bedrijvigheid.
 • In 2018 wordt een impact berekening gedaan naar de kansen voor de grondstrofstromen waarvoor circular commitments zijn afgesloten( kostenbesparing, werkgelegenheid). Vanaf 2019 worden van nog eens 20 grondstofstromen analyses gemaakt om additionele prioriteiten toe te voegen aan het werkprogramma.
 • Verder is er een circulaire inkoopbeweging verder gebracht voor circulair inkopen en aanbestedingen met 20+ aanbestedingscontracten
 • en een (online en offline) programma ontwikkeld waarmee startups en inkopers elkaar ontmoeten en kunnen gaan samenwerken.

Doe mee!

Een belangrijke voorwaarde voor succes is de inzet van innovatieve ondernemers, vooruitstrevende kennisinstellingen en een overheid die deze partijen kan stimuleren, faciliteren en verbinden. Samen zijn we meer, weten we meer en kunnen we meer. We nodigen dan ook alle partijen, gemeenten, bedrijven, startups, kennisinstellingen uit om mee te doen en aansluiting te zoeken bij het programma. Laat ons weten wat de plannen zijn, welke initiatieven er lopen, welk innovatief product of dienst bedacht is of waar je hulp bij nodig hebt. Zo kunnen we de diversiteit aan activiteiten bundelen en de transitie naar circulaire economie verder versnellen, met als doel de Metropoolregio als dé circulaire hotspot van Nederland en Europa op de kaart te zetten.

Samenwerkingspartners

Meerlanden, AEB, gemeente Almere, gemeente Amsterdam, Exter, Amsterdam Green Campus, Hewlett Packard Enterprise, Nederland ICT, EvoSwitch, Green IT Amsterdam, Recover-E, Sims Recycling Solutions, HKS Metals, Havenbedrijf Amsterdam, Provincie Noord Holland, Newfoss, Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland

 

Rol van de Board

Verkennen/onderzoeken, initiëren, aanjagen/mobiliseren.

Fase:

Ontwikkelen.

Meer lezen

De presentatie  ‘Circulair denken en doen in de  Metropool regio Amsterdam’, opgesteld door Jacqueline Cramer, geeft een concreet beeld van de kansen voor een circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam.

Neem contact op met Marjolein Brasz om aan te sluiten bij deze Circulaire Economie.

Help ons verbeteren

Heb je 5 minuten voor een paar vragen over onze website?